اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,761
تعداد واحدهای باقی مانده: 69,239
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,984,012,535
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,257,114
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,242,580
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,242,580
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 2,257,114 2,242,580 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,984,012,535
  2 1398/01/29 2,256,929 2,242,395 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,978,306,484
  3 1398/01/28 2,257,070 2,242,536 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,982,662,948
  4 1398/01/27 2,277,325 2,262,801 0 0 112,994 0 51,472 30,761 69,606,025,008
  5 1398/01/26 2,297,457 2,283,221 0 0 112,994 0 51,472 30,761 70,234,156,707
  6 1398/01/25 2,293,781 2,279,692 0 0 112,994 0 51,472 30,761 70,125,618,976
  7 1398/01/24 2,278,102 2,264,190 0 0 112,994 0 51,472 30,761 69,648,742,868
  8 1398/01/23 2,254,740 2,240,875 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,931,560,157
  9 1398/01/22 2,254,877 2,241,012 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,935,775,417
  10 1398/01/21 2,255,014 2,241,149 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,939,990,678
  11 1398/01/20 2,177,957 2,164,414 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,579,534,381
  12 1398/01/19 2,155,033 2,141,538 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,875,852,161
  13 1398/01/18 2,178,329 2,164,759 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,590,149,973
  14 1398/01/17 2,171,939 2,158,418 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,395,108,869
  15 1398/01/16 2,150,045 2,136,660 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,725,796,687
  16 1398/01/15 2,150,178 2,136,793 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,729,903,591
  17 1398/01/14 2,150,312 2,136,927 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,734,010,495
  18 1398/01/13 2,150,445 2,137,060 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,738,117,399
  19 1398/01/12 2,150,579 2,137,194 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,742,224,303
  20 1398/01/11 2,150,712 2,137,327 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,746,331,207