اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,276
تعداد واحدهای باقی مانده: 97,724
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,555,851,955
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,454,308
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,441,060
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,441,060
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 2,454,308 2,441,060 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,555,851,955
  2 1397/05/22 2,471,732 2,459,158 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,597,042,573
  3 1397/05/21 2,472,376 2,459,799 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,598,501,640
  4 1397/05/20 2,472,408 2,459,833 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,598,579,909
  5 1397/05/19 2,475,476 2,462,929 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,605,626,918
  6 1397/05/18 2,475,698 2,463,151 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,606,132,048
  7 1397/05/17 2,475,920 2,463,374 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,606,638,227
  8 1397/05/16 2,474,688 2,462,144 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,603,839,147
  9 1397/05/15 2,474,908 2,462,366 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,604,344,742
  10 1397/05/14 2,500,952 2,489,150 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,665,305,087
  11 1397/05/13 2,513,865 2,502,501 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,695,692,388
  12 1397/05/12 2,512,732 2,501,368 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,693,113,557
  13 1397/05/11 2,512,857 2,501,493 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,693,397,740
  14 1397/05/10 2,512,891 2,501,527 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,693,475,570
  15 1397/05/09 2,531,829 2,521,808 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,739,634,534
  16 1397/05/08 2,553,026 2,542,845 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,787,516,215
  17 1397/05/07 2,559,350 2,549,126 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,801,809,882
  18 1397/05/06 2,580,887 2,570,491 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,850,436,862
  19 1397/05/05 2,640,624 2,629,764 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,985,342,240
  20 1397/05/04 2,640,726 2,629,866 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,985,574,303