اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,950
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,050
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,828,058,598
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,782,972
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,758,246
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,758,246
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 4,782,972 4,758,246 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,828,058,598
  2 1397/07/28 4,784,120 4,759,380 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,837,070,305
  3 1397/07/27 4,772,034 4,746,953 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,738,276,871
  4 1397/07/26 4,771,419 4,746,338 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,733,384,207
  5 1397/07/25 4,770,803 4,745,722 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,728,491,685
  6 1397/07/24 4,768,648 4,743,627 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,711,832,875
  7 1397/07/23 4,748,202 4,723,244 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,549,786,155
  8 1397/07/22 4,728,547 4,702,667 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,386,205,351
  9 1397/07/21 4,725,227 4,699,369 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,359,984,525
  10 1397/07/20 4,730,000 4,704,106 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,397,639,208
  11 1397/07/19 4,729,403 4,703,509 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,392,895,927
  12 1397/07/18 4,728,799 4,702,905 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,388,094,481
  13 1397/07/17 4,687,626 4,661,941 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,062,428,195
  14 1397/07/16 4,691,873 4,666,314 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,097,199,436
  15 1397/07/15 4,735,580 4,709,619 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,441,473,949
  16 1397/07/14 4,843,699 4,817,918 0 0 62,178 0 46,278 7,950 38,302,446,586
  17 1397/07/13 4,940,053 4,914,407 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,069,539,305
  18 1397/07/12 4,939,268 4,913,623 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,063,302,219
  19 1397/07/11 4,938,484 4,912,839 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,057,066,801
  20 1397/07/10 5,055,367 5,029,679 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,985,950,372