ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,718 47.24 21,775 57.46 21,842 62.28 8,320 42.79
اوراق 4,457 31.33 10,262 27.08 9,029 25.74 3,090 15.89
وجه نقد 1,235 8.68 3,870 10.21 1,485 4.23 5,029 25.87
سایر دارایی ها 785 5.52 1,982 5.23 2,709 7.72 2,999 15.43
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,704 33.07 12,530 33.06 12,047 34.35 4,156 21.38
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق