ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/29 24,483 64.27 % 653 1.71 % 0 0 % 12,215 32.07 % 740 2.08 % 0 0 %
2 1397/07/28 24,497 64.3 % 652 1.71 % 0 0 % 12,261 32.18 % 686 1.94 % 0 0 %
3 1397/07/27 24,837 65.36 % 652 1.72 % 0 0 % 12,166 32.02 % 341 1.04 % 0 0 %
4 1397/07/26 24,837 65.38 % 652 1.72 % 0 0 % 12,166 32.02 % 334 1.02 % 0 0 %
5 1397/07/25 24,837 65.39 % 652 1.72 % 0 0 % 12,166 32.03 % 327 1 % 0 0 %
6 1397/07/24 24,778 65.27 % 651 1.72 % 0 0 % 11,090 29.21 % 1,443 3.94 % 0 0 %
7 1397/07/23 24,715 65.39 % 651 1.72 % 0 0 % 11,090 29.34 % 1,341 3.69 % 0 0 %
8 1397/07/22 25,632 68.11 % 651 1.73 % 0 0 % 11,090 29.47 % 259 0.83 % 0 0 %
9 1397/07/21 25,610 68.1 % 651 1.73 % 0 0 % 10,976 29.19 % 366 1.11 % 0 0 %
10 1397/07/20 25,646 65.97 % 654 1.68 % 0 0 % 12,350 31.77 % 223 0.71 % 0 0 %