صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/10 1396/08/10 صورت مالی حسابرسی شده 6ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
1396/07/24 1396/07/24 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 96.06.31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهای مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 96.03.31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 95/12/30 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به950930 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به950930 دانلود
1395/08/22 1395/08/22 گزارش عملکردحسابرسی شده منتهی به950631 دانلود
1395/08/22 1395/08/22 صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به950631 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به950631 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به950631 دانلود
1395/04/29 1395/04/29 گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به950331 دانلود
1395/04/22 1395/04/22 صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به950331 دانلود
1395/02/22 1395/02/22 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی شده یک ساله منتهی به94/12/29 دانلود
1395/02/22 1395/02/22 گزارش عملکردحسابرسی شده منتهی به941229 دانلود
1395/02/14 1395/02/14 گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به941229 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی نشده یک ساله منتهی به94/12/29 دانلود
1394/10/22 1394/10/22 صورت های مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 940930 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
1394/09/02 1394/09/02 صورتهای مالی حسابرسی شده 6ماهه منتهی به 31/06/1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به 31/06/1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1394 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 گزارش عملکرد 3ماهه 1394/03/31 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 صورت مالی 3ماهه 1394/03/31 دانلود
1394/02/20 1394/02/20 صورت مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده دانلود
1394/02/20 1394/02/20 گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده دانلود
1394/01/19 1394/01/19 گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 12/1393/29 دانلود
1394/01/19 1394/01/19 صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1393 حسابرسی نشده دانلود
1393/10/16 1393/10/16 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 دانلود
1393/10/16 1393/10/16 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 گزارش عملکرد حسابرسی شده930631 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 صورت مالی حسابرسی شده930631 دانلود
1393/07/26 1393/07/26 صورت مالی حسابرسی نشده 930631 دانلود
1393/07/26 1393/07/26 'گزارش عملکرد 6 ماهه930631 دانلود
1393/04/22 1393/04/22 صورت مالی سه ماهه منتهی به 930331 دانلود
1393/04/20 1393/04/20 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 3131393 دانلود
1393/02/30 1393/02/30 گزارش عملکرد منتهی به921229 دانلود
1393/02/30 1393/02/30 گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به921229 دانلود
1393/02/30 1393/02/30 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/01 1393/02/01 گزارش عملکرد 921229 دانلود
1393/02/01 1393/02/01 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی نشده یک ساله منتهی به 29 /1392/12 دانلود
1392/10/22 1392/10/22 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 92/09/30 دانلود
1392/10/22 1392/10/22 صورت های مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 920930 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
1392/08/30 1392/08/30 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش برای دوره مالی6 ماهه منتهی به 920631 دانلود
1392/08/01 1392/08/01 صورتهای مالی حسابرسی نشده 6ماهه برای دوره مالی منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/05/27 1392/05/27 گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی 6ماه و9روزه منتهی به1391/12/30 دانلود
1392/05/26 1392/05/26 صورتهای مالی حسابرسی شده 6ماه و 9روزه منتهی به 1391/12/30 دانلود
1392/04/31 1392/04/31 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1392/03/31 دانلود
1392/04/31 1392/04/31 گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 92/03/31 دانلود
1392/03/04 1392/03/04 صورتهای مالی 6ماه و 9روزه منتهی به 1391/12/30 دانلود
1392/02/08 1392/02/08 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده به تاریخ1391/12/21 دانلود
1391/10/11 1391/10/11 گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 91/09/21 دانلود
1391/10/11 1391/10/11 صورتهای مالی سه ماهه تاریخ1391/09/21 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق