مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی ثبت صورتجلسه 11/02/1397 (تغییر نام و تمدید فعالیت) دریافت خبر 1397/03/30
2 آگهی روزنامه ثبت تغییرات نزد شرکت ثبت در رابطه با مجامع 11.02.97 دریافت خبر 1397/03/23
3 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97/02/11 (تصویب صورت مالی ) دریافت خبر 1397/03/23
4 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تغییر ترکیب دارندگان سهامداران ممتاز) دریافت خبر 1397/03/23
5 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97/02/11 (تغییر نام صندوق) دریافت خبر 1397/03/23
6 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تصویب امیدنامه) دریافت خبر 1397/03/23
7 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تصویب اساسنامه) دریافت خبر 1397/03/23
8 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 97.02.11 دریافت خبر 1397/02/11
9 آگهی دعوت به مجمع 97.02.11 دریافت خبر 1397/02/01
10 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
11 تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
12 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
13 صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10 دریافت خبر 1396/06/25
14 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/06/15
15 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 دریافت خبر 1396/06/13
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/06/12
17 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/06/12
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/22
19 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/10
20 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/05/08
21 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/05/08
22 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/04/19
23 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06 دریافت خبر 1396/04/10
24 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
25 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
26 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/21
27 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
28 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
29 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/03/13
30 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/06
31 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/02/27
32 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/20
33 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1396/01/14
34 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/25
35 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1395/12/14
36 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر 1395/12/14
37 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/14
38 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/02
39 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
40 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
41 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/03/17
42 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/28
43 ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1394/04/31
44 تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه دریافت خبر 1394/04/31
45 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/20
46 تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
47 تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
48 تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/09/02
49 تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/11
50 تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/09
51 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930525(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
52 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/05/25(امیدنامه) دریافت خبر 1393/06/03
53 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
54 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
55 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(امیدنامه) دریافت خبر 1393/05/25
56 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(اساسنامه) دریافت خبر 1393/05/25
57 برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1393/05/25 در محل صندوق دریافت خبر 1393/05/13
58 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
59 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1392/07/07 دریافت خبر 1392/07/14
60 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/14
61 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/13
62 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(92/07/07) دریافت خبر 1392/07/08
63 آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر 1392/07/07