مجامع صندوق

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17

1-3- تغییر حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از 5% به 10% حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری صندوق؛ 2-3- سایر موارد؛

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17

1- تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‏گذاری صندوق از 50،000 واحد سرمایه‏گذاری به 100،000 واحد سرمایه‏گذاری؛ 2- سایر؛

اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند: 1-آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛ 2-خانم الهام مرادی به نمایندگی از ...

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06

3-1- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به 30/12/1395 3-2- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت¬های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق 3-3- تصویب صورتهای مالی سالانۀ صندوق منتهی به 30/12/1395 3-4- تغییر حسابرس صندوق 3-5- کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گ....

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.06

1- تغییر حسابرس صندوق 2- تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "سهام" 3- سایر موارد

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با حضور نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل تشکیل گردید: 1- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‏ گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛ 2- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندو...

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 مبنی بر افزایش هزینه سالیانه برگزاری مجامع به 50 میلیون ریال، اصلاح جدول حد نصاب سرمایه گذاری صندوق ، تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش

تایید تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز توسط سازمان

صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)

1- امکان انجام معاملات اختیار تبعی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی؛ 2- افزایش هزینه مجمع سالانه؛ 3- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛ 4- سایر؛

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود