مجامع صندوق

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری آرمان اندیش دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15:30 مورخ 1395/03/08 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 33، کدپستی 1968938114تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا

تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 14 مورخ 1394/02/30 در آدرس، تهران،خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی طبقه 17 واحد 1702 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها

تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها

تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها

تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930525(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/05/25(امیدنامه)

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(امیدنامه)

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(اساسنامه)

برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1393/05/25 در محل صندوق

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود