لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش 1396/10/27 1396/10/27
2 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 1396/10/25
3 صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10 1396/06/25
4 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1396/06/15
5 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 1396/06/13
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 1396/06/12
7 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/06/12
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 1396/05/22
9 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 1396/05/10
10 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1396/05/08
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
سایز صفحه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق