ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,701 47.78 13,714 64.39 24,513 63.48 24,483 64.27
اوراق 4,338 30.94 2,217 10.41 1,683 4.36 653 1.71
وجه نقد 1,359 9.69 4,899 23 11,917 30.86 12,215 32.06
سایر دارایی ها 748 5.33 496 2.33 528 1.36 769 2.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,272 30.46 200 0.93 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد